Znaczenie

NCN - Wizualizacja pola akustycznego

Przeprowadzone pomiary mają dużą wartość naukową, pozwoliły bowiem na zwizualizowanie zjawisk, które do tej pory były słabo poznane i opisane. W odniesieniu do kierunkowości promieniowania energii akustycznej przez piszczałki organowe udało się pokazać znaczące różnice w sposobie rozchodzenia się dźwięku dla piszczałek otwartych i zamkniętych. W odniesieniu do rozkładu pola akustycznego w otoczeniu głowy przedstawiono rozkład pola akustycznego dla różnych wariantów położenia źródła dźwięku i częstotliwości sygnału. Zgromadzone dane rzucają nowe światło na zagadnienia związane ze słyszeniem przestrzennym.

Zespół badawczy aktywnie uczestniczył w promowaniu uzyskanych wyników badawczych na arenie międzynarodowej. Upowszechnia wiedzę na temat emisji i propagacji fal akustycznych oraz metod pomiaru tych zjawisk, ze szczególnym naciskiem na zastosowanie techniki pomiaru natężenia dźwięku.

Autorzy mają świadomość, że częstą przeszkodą w prowadzeniu tego rodzaju badań stanowi wysoki koszt czujników pomiarowych. Z tego powodu rozszerzono zakres badawczy projektu o opracowanie i praktyczne sprawdzenie ekonomicznej sondy do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia dźwięku. Istotną zaletą opracowanego w ramach projektu rozwiązania są bardzo małe koszty jednostkowe wykonania sensora akustycznego, którego funkcjonalność w przyjętym zakresie częstotliwości nie ustępuje rozwiązaniom znacznie droższym. Możliwość wykonania poprawnie działającej sondy do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia dźwięku za pomocą ekonomicznych komponentów może sprawić, że technika pomiarowa oparta o parametr natężenia dźwięku stanie się bardziej powszechna.