Kierownik

Laboratorium Akustyki Fonicznej
prof. Bożena Kostek

prof. Bożena Kostek

Prof. Bożena Kostek, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk,  zatrudniona na stanowisku prof. zw. Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki,  pełni funkcję kierownika Laboratorium Akustyki Fonicznej.  W 2010 r. B. Kostek uzyskała tytuł Fellow nadany przez tow. naukowe Audio Engineering Society. Badania prowadzone przez prof. Kostek w interdyscyplinarnej dziedzinie inżynierii dźwięku, która leży na pograniczu akustyki, nauk kognitywnych i informatyki, zaowocowały wieloma osiągnięciami naukowymi w postaci licznych publikacji (ponad 500) oraz wdrożeniami. W dorobku badawczym B. Kostek można wyróżnić dwa nurty związane z zastosowaniami inżynierii dźwięku. Dwie monografie zagraniczne („Soft Computing in Acoustics”,  „Perception-based Data Processing in Acoustics?) nawiązują do wciąż dokonującego się przełomu technologicznego w informatyce muzycznej, a w szczególności w inteligentnym przetwarzaniu, wyszukiwaniu i rekomendacji muzyki. Drugi nurt związany jest z badaniami naukowo-aplikacyjnymi w szeroko rozumianej informatyce medycznej, koncentrującymi się przede wszystkim wokół interfejsów komunikacji człowiek-komputer. Wynikiem tych prac była współautorska monografia „Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii” oraz liczne wdrożenia w tych dziedzinach, nagradzane na światowych i europejskich wystawach wynalazków, które powstały w zespole z Katedrą Systemów Multimedialnych, Pol. Gdańskiej oraz doktorantamiprof. Kostek. Jest laureatem wielu nagród, otrzymała dwukrotnie nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2000 ? indywidualna, 2014 ? zespołowa), nagrodę Polskiej Akademii Nauk (2005), zespołową nagrodę WYNALAZEK ROKU 2013 przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz TVP, zespołowe nagrody MNiSW, Ministra Zdrowia i wiele innych. Kierowała i była wykonawcą w 30 projektach (Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz w brała udział w 5 projektach europejskich. Jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Journal of the Audio Engineering Society oraz  Redaktorem czasopisma IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language. Wypromowała 13 doktorów i ponad 180 magistrów i inżynierów.

Dane osobowe:

Data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego Nazwa szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej
mgr inż., 1983 Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Zakład Inżynierii Dźwięku
mgr inż., 1986 Politechnika Gdańska, Instytut Organizacji i Zarządzania
DEA d?Acoustique – dyplom studiów podyplomowych (stypendium Rządu Francji) Paul Sabatier University, Tuluza, Francja
dr inż., 1992 (wyróżnienie) Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Zakład Inżynierii Dźwięku
dr hab. inż., 2000 Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych
prof. nadzw., 2002 Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Katedra Systemów Multimedialnych
profesor (tytuł), 2005 Politechnika Gdańska, WETI
prof. zw., 2008 Politechnika Gdańska, WETI, KSM

Prof. Bożena Kostek jest bardzo aktywna w badaniach naukowych, była kierownikiem (12) i gł. wyk. 23 projektów KBN, MNiSW, NCBiR, NCN, uczestniczyła w 5 progr. europejskich, była ekspertem Unii Europejskiej w VI i VII Pr. Ramowym, jest stałym recenzentem czasopism naukowych (m.in. IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, J. Audio Eng. Soc., J. of Acoustical Society of America, J. of Intelligent Information Systems, J. New Music Research, NCEJ, Neurocomputing, IET Signal Processing, etc.). W latach 2008-2102 pełniła funkcję Redaktora Naczelnego Archives of Acoustics (http://versita.com/aa/czasopisma wydawanego przez Polską Akademię Nauk (czasopismo JCR). W październiku 2011 r. została powołana na Redaktora Naczelnego czasopisma o światowej renomie Journal of the Audio Engineering Society (http://www.aes.org/journal/oraz http://www.sound.eti.pg.gda.pl/index_en.html#kostekprof). W lipcu  2013 r. została powołana na Redaktora czasopisma IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language.

Prof. Bożena Kostek ma duże osiągnięcia dydaktyczne, była promotorem 14 przewodów doktorskich (11 wyróżnionych, w tym jeden doktorant wyróżniony przez Prezydenta RP oraz drugi – nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów), jeden przewód w toku, recenzentem 20 rozpraw doktorskich (w tym 5 zagranicznych), rec. rozpraw habilitacyjnych, recenzent dorobków profesorskich (w tym zagr.), promotor ponad 180 prac magisterskich (i inż.) obronionych w latach 1992-2015. Otrzymywała liczne zaproszenia do wygł. wykładów w uczelniach zagranicznych, m.in. w Uniw. Thessaloniki, Karlsruhe, Wiedniu, New York City Univ. (CUNY), Halifax i Regina, Kanada oraz referatów plenarnych na krajowych i zagranicznych konferencjach. Otrzymała również propozycję stanowiska prof. w Dublin Institute of Technology (jako laureat nagr. Stokes Professorship).

B. Kostek jest autorem i współautorem 40 wdrożeń inżynierskich (2 patenty kraj., 4 zgłoszenia PCT, 3zgł. pat. ameryk. oraz 5 zgł. patent. kraj.), w tym 20 wdrożonych aplikacji multimedialnych z dziedziny elektron. korygowania wad wymowy, dopasowania protez słuchu, audiometrii i perymetrii komputerowej oraz autor systemu komputerowego sterowania organami piszczałkowymi.

Prof. B. Kostek trzykrotnie została wybrana na wiceprezydenta światowego tow. naukowego Audio Eng. Society i dwukrotnie na Dyrektora tego towarzystwa. Była dwukrotnie  Przewodniczącą IEEE Gdańsk Computer Science Chapter, Czł. Zarządu Pol. Sekcji Audio Eng. Soc., czł. wielu tow. naukowych (pełni te funkcje z wyboru). Jest też członkiem Kom. EiT PAN oraz Sekcji Tel. i UISSE i tow. nauk. PTETiS.

Prof. B. Kostek uzyskała liczne nagrody: nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia  naukowo-techniczne w 2015 r. (zespołowa), nagr. Ministra Nauki (2006, 2007, 2010, 2012, 2013 – zespołowa), nagroda Polskiej Akademii Nauk (2005)Prezesa Rady Ministrów 2000 (indywidualna), w 2001 r. – Fellow tow. nauk. Audio Eng. Society,  nagr. państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)Srebrny Krzyż Zasługi RP (2002) i medal Komisji Edukacji Narodowej (2001),WYNALAZEK ROKU 2013 (zespołowy): Cyber-Oko, TVP1 i MNiSW, 2013, nagroda ‚Citation’  2013 r. towarzystwa naukowego Audio Engineering Society (AES) nadane w uznaniu „szczególnych wysiłków i działania na rzecz jakości czasopisma J. of the Audio Eng. Society?, wyróżnienia i medale Ministra Nauki i Informat. (2002 i 2003), nagrodę Ministra Zdrowia (2001), otrzymywała wielokrotnie (30) nagrody oraz dypl. honorowy Rektora Pol. Gd. za szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, przyznano jej 7 nagród na konferencjach międzynarodowych w kat. ‚Best paper’ oraz liczne nagrody i medale jako współ. wdrożeń inżynierskich (m.in. Salon Wynalazczości „Eureka” w Brukseli).

Prof. Bożena Kostek uzyskała członkostwo Senior Member w towarzystwach naukowych: IEEE oraz  Zbiorów Przybliżonych (International Rough Set Society).

bkostek-membership

Prof. Bożena Kostek otrzymała dyplom sygnowany przez towarzystwo IEEE Signal Processing w uznaniu pracy redaktora technicznego dla czasopisma IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing w kadencji (2013-2016).

prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG