Kierownik

Laboratorium Akustyki Fonicznej
prof. Bożena Kostek

prof. Bożena Kostek

Prof. Bożena Kostek, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk,  zatrudniona na stanowisku prof. Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki,  pełni funkcję kierownika Laboratorium Akustyki Fonicznej.  W 2010 r. B. Kostek uzyskała tytuł Fellow nadany przez tow. naukowe Audio Engineering Society. W 2020 uzyskała tytuł Fellow nadany przez tow. naukowe Acoustical Society of America. Badania prowadzone przez prof. Kostek w interdyscyplinarnej dziedzinie inżynierii dźwięku, która leży na pograniczu akustyki, nauk kognitywnych i informatyki, zaowocowały wieloma osiągnięciami naukowymi w postaci licznych publikacji (ponad 600) oraz wdrożeniami. W dorobku badawczym B. Kostek można wyróżnić dwa nurty związane z zastosowaniami inżynierii dźwięku. Dwie monografie zagraniczne („Soft Computing in Acoustics”,  „Perception-based Data Processing in Acoustics”) nawiązują do wciąż dokonującego się przełomu technologicznego w informatyce muzycznej, a w szczególności w inteligentnym przetwarzaniu, wyszukiwaniu i rekomendacji muzyki. Drugi nurt związany jest z badaniami naukowo-aplikacyjnymi w szeroko rozumianej informatyce medycznej, koncentrującymi się przede wszystkim wokół interfejsów komunikacji człowiek-komputer. Wynikiem tych prac była współautorska monografia „Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii” oraz liczne wdrożenia w tych dziedzinach, nagradzane na światowych i europejskich wystawach wynalazków, które powstały w zespole z Katedrą Systemów Multimedialnych, Pol. Gdańskiej oraz doktorantami prof. Kostek.  Jest laureatem wielu nagród, otrzymała dwukrotnie nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2000 –  indywidualna, 2014 – zespołowa), nagrodę Polskiej Akademii Nauk (2005), zespołową nagrodę WYNALAZEK ROKU 2013 przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz TVP, zespołowe nagrody MNiSW, Ministra Zdrowia i wiele innych.

W latach 2008-2012 pełniła funkcję Redaktora Naczelnego Archives of Acoustics czasopisma wydawanego przez Polską Akademię Nauk (czasopismo JCR). W październiku 2011 r. została powołana na Redaktora Naczelnego czasopisma o światowej renomie Journal of the Audio Engineering Society i pełniła tę funkcję do 31.08.2020 r. W lipcu  2013 r. została powołana na Redaktora czasopisma IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language i pełniła tę funkcję do 2016 r.

Była też Redaktorem zaproszonym (Guest Editor) czasopisma J. Audio Eng. Soc. (2020), J. of Acoust. Soc. of America (2020) & J. of Intel. Information Systems (2005). Jest redaktorem trzech książek w tym I wydania Transactions on Rough Sets.

Wypromowała 22 doktorów i ponad 300 magistrów i inżynierów.Prof. Bożena Kostek jest bardzo aktywna w badaniach naukowych, była kierownikiem (15) i gł. wyk. 27 projektów KBN, MNiSW, NCBiR, NCN, uczestniczyła w 5 progr. Europejskich. Była ekspertem Unii Europejskiej w VI i VII Pr. Ramowym oraz Horizon 2020. Jest stałym recenzentem czasopism naukowych (m.in. IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, J. Audio Eng. Soc., J. of Acoustical Society of America, J. of Intelligent Information Systems, J. New Music Research, NCEJ, Neurocomputing, IET Signal Processing, itd.).

Prof. Bożena Kostek ma duże osiągnięcia dydaktyczne, była promotorem 22 przewodów doktorskich (19 wyróżnionych, w tym jeden doktorant wyróżniony przez Prezydenta RP oraz drugi – nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów), cztery przewody są w toku, jest opiekunem 6 doktorantów. Była recenzentem 45 rozpraw doktorskich (w tym 9 zagranicznych), rec. rozpraw habilitacyjnych, recenzentem dorobków profesorskich (w tym zagr.). Otrzymywała liczne zaproszenia do wygł. wykładów w uczelniach zagranicznych, m.in. w Uniw. Thessaloniki; Karlsruhe; Wiedniu; New York City Univ. (CUNY), Halifax i Regina, Kanada; National Taiwan Univ. (NTU) oraz referatów plenarnych na krajowych i zagranicznych konferencjach. Otrzymała również propozycję stanowiska prof. w Dublin Institute of Technology (jako laureat nagr. Stokes Professorship).

B. Kostek jest autorem i współautorem 40 wdrożeń inżynierskich (21 zgłoszeń patentowych  i patentów, w tym 8 europejskich), w tym 20 wdrożonych aplikacji multimedialnych z dziedziny elektron. korygowania wad wymowy, dopasowania protez słuchu, audiometrii i perymetrii komputerowej jest autorem systemu komputerowego sterowania organami piszczałkowymi.

Prof. B. Kostek trzykrotnie została wybrana na wiceprezydenta światowego tow. naukowego Audio Eng. Society (w kadencjach: 2003-2005, 2005-2007 i 2009-2011) i dwukrotnie na Dyrektora tego towarzystwa (Governor of Board of Governors of the AES – 2007-2009, and 2011-2013). Była członkiem AES Executive Committee: 2011-2020. Prof. B. Kostek była  dwukrotnie  Przewodniczącą IEEE Gdańsk Computer Science Chapter, Czł. Zarządu Pol. Sekcji Audio Eng. Soc., czł. wielu tow. naukowych (pełni te funkcje z wyboru). Jest też członkiem Kom. EiT PAN oraz Sekcji Tel. i UISSE i tow. nauk. PTETiS.

Prof. B. Kostek uzyskała liczne nagrody: nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia  naukowo-techniczne w 2015 r. (zespołowa), nagr. Ministra Nauki (2006, 2007, 2010, 2012, 2013 – zespołowa), nagroda Polskiej Akademii Nauk (2005)Prezesa Rady Ministrów 2000 (indywidualna), w 2001 r. – Fellow tow. nauk. Audio Eng. Society,  Fellow tow. naukowego Acoustical Society of America, nagr. państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)Srebrny Krzyż Zasługi RP (2002) i medal Komisji Edukacji Narodowej (2001),WYNALAZEK ROKU 2013 (zespołowy): Cyber-OkoTVP1 i MNiSW, 2013nagroda Citation’  2013 r. towarzystwa naukowego Audio Engineering Society (AES) nadane w uznaniu „szczególnych wysiłków i działania na rzecz jakości czasopisma J. of the Audio Eng. Society, nagroda AES Board of Governors (2015), wyróżnienia i medale Ministra Nauki i Informat. (2002 i 2003), nagrodę Ministra Zdrowia (2001), otrzymywała wielokrotnie (39) nagrody oraz dypl. honorowy Rektora Pol. Gd. za szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Przyznano jej 11 nagród na konferencjach międzynarodowych w kat. Best paper’ oraz liczne nagrody i medale jako współ. wdrożeń inżynierskich (m.in. Salon Wynalazczości „Eureka” w Brukseli).

Prof. Bożena Kostek uzyskała członkostwo Senior Member w towarzystwach naukowych: IEEE oraz  Zbiorów Przybliżonych (International Rough Set Society) w 2016 r.

bkostek-membership

Prof. Bożena Kostek otrzymała dyplom sygnowany przez towarzystwo IEEE Signal Processing w uznaniu pracy redaktora technicznego dla czasopisma IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing w kadencji (2013-2016).

prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG