Cele

NCN - Wizualizacja pola akustycznego

Głównym celem zrealizowanego projektu z zakresu badań podstawowych w dziedzinie akustyki fonicznej i inżynierii dźwięku było przeprowadzenie analizy zjawisk falowych zachodzących w rzeczywistym polu akustycznym w otoczeniu drgających struktur (źródeł dźwięku) oraz innych obiektów, na które oddziałuje strumień przepływającej energii akustycznej. Na etapie redagowania wniosku zakładano między innymi, że analiza zjawisk falowych zachodzących w rzeczywistym polu akustyczny realizowana będzie dwutorowo. Pierwszym wątkiem badawczym była zatem analiza pola akustycznego w otoczeniu wybranych instrumentów muzycznych (w toku realizacji projektu dokonano badań w otoczeniu dwóch typów piszczałek organowych oraz różnych typów gitar akustycznych). Drugi wątek badawczy dotyczył badania oddziaływania strumienia energii akustycznej wytwarzanej przez różne źródła dźwięku (głośniki) na symulator głowy i torsu. Zakres tego zadania został rozszerzony o badanie dyfuzora akustycznego. Zespół projektowy w toku realizacji projektu konsekwentnie stosował zakładaną na etapie redagowaniu wniosku metodykę. Zrealizowano wszystkie planowane inwestycje aparaturowe. Opracowano liczne stanowiska badawcze, które mogą być wykorzystane przy prowadzeniu pomiarów rozchodzenia się dźwięku także dla innych instrumentów muzycznych oraz scenariuszy pomiarowych. Zgromadzono, przeanalizowano i opublikowano obszerny i różnorodny zbiór wyników, który stanowi istotną część dorobku naukowego wybranych osób tworzących zespół projektowy.

Zrealizowano ponadto cel dodatkowy, będący rozszerzeniem zakresu badawczego projektu, polegający na opracowaniu prototypu ekonomicznej sondy do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia dźwięku.