Polityka Jakości

Laboratorium Akustyki Fonicznej

 Podstawowym celem funkcjonowania Laboratorium Akustyki Fonicznej jest utrzymanie skutecznego, efektywnego systemu zarządzania spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, aktualnych wydań dokumentów PCA dotyczących laboratoriów badawczych, wymagań przepisów prawa oraz wymagań własnych a także jego ciągłe doskonalenia w celu podnoszenia poziomu zadowolenia i spełnienia wymagań klientów przy zachowaniu bezstronności i poufności informacji. 

Cele realizowane są poprzez: 

  • wykonywanie badań w sposób rzetelny, terminowy i profesjonalny, 
  • przestrzeganie zasad dobrej praktyki profesjonalnej, 
  • przykładanie najwyższej uwagi do wymagań klientów oraz jakości przeprowadzanych w laboratorium badań, 
  • wykonywanie badań sprawdzonymi metodami badawczymi, gwarantującymi wiarygodność wyników, 
  • wykonywanie badań wyłącznie przez kompetentny, bezstronny i niezależny personel. 

Najwyższe Kierownictwo deklaruje, że zapewnia: 

  • kompetentny, wykwalifikowany i przeszkolony personel do wykonywania badań, 
  • odpowiednie warunki pracy w tym nowoczesne wyposażenie laboratorium oraz środki na jego utrzymanie i bieżący nadzór 
  • utrzymanie sprawnego procesu komunikacji poprzez właściwe delegowanie zadań i uprawnień dla Kierownictwa laboratorium, 
  • przeprowadzanie przeglądów zarządzania w celu oceny poprawności a także skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania w laboratorium, 
  • środki finansowe oraz zasoby konieczne do realizacji założonych celów i zadań laboratorium 

Personel laboratorium zapoznał się i rozumie Politykę jakości oraz obowiązującą dokumentację systemu zarządzania a także przestrzega ustaleń wynikających z obowiązujących w laboratorium dokumentów. 

Polityka Jakości laboratorium poddawana jest okresowym przeglądom w celu oceny jest aktualności i przydatności w realizacji założonych celów laboratorium. 

miejsce i data wystawienia:
Gdańsk, 15 stycznia 2020

Najwyższe kierownictwo:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek,
prof. zw. Politechniki Gdańskiej